Al onze prijzen zijn inclusief BTW. Als je besteld via de website kan je kiezen uit vooraf overmaken en betalen met IDEAL. Bij vooraf overmaken moet je het zelf via je bank overmaken. Zodra het bedrag op de rekening staat sturen we het pakketje naar je toe.

Ook kan je tegenwoordig met BanContact of MisterCash betalen. Dat is handig voor mensen in België. De kosten hiervoor zijn €0,30 per transactie + 2% van het aankoopbedrag.

Als je spullen wilt laten bezorgen (binnen Nederland) dan zijn de kosten daarvoor €6,95. Wil je nou iets bestellen waarvan je denkt dat het in een envelop past (een kliederschort ofzo), dan kan je ook gewoon een berichtje sturen, want dan kunnen we de verzendkosten natuurlijk lager houden.
Als het kan versturen wij je bestelling altijd als brievenbuspost. Dat is voor ons echt veel makkelijker inpakken! Dat betekend wel dat als je voor een afhaalpunt hebt gekozen dit alsnog automatisch gewijzigd wordt in je eigen adres. Brievenbuspakjes worden namelijk niet bezorgd bij een afhaalpunt.

Verzenden naar Belgie kan ook. De verzendkosten voor een pakketje zijn €9,95. Je kan als afleveradres ook voor een adres in Belgie kiezen. De verzendkosten worden dan automatisch aangepast.

Als je iets hebt besteld dat je uiteindelijk toch niet zo bevalt dan kan je het natuurlijk altijd* terugsturen/brengen. Het geld van het artikel krijg je dan gewoon terug, alleen de verzendkosten en de IDEAL/BanContact/MisterCash kosten niet.
* Met uitzondering van artikelen die speciaal voor jou zijn besteld of op maat gemaakt (zoals springtouw per meter dat op een bepaalde lengte wordt afgeknipt).
Artikelen moeten altijd geretourneerd worden in de staat waarin je ze ontvangen hebt; ongebruikt en onbeschadigd. Als een artikel als assorti verzonden wordt moet je ook een assorti retourneren; als je 12 handspiegels besteld dan krijg je 6 hartjes en 6 rondjes. Als je er dan een aantal wilt retourneren moet dat dus ook een gelijke mix van hartjes en rondjes zijn.

Het kantoor en magazijn is geopend van maandag tot en met vrijdag. Als je op zaterdag belt of emailt zal je pas op maandag reactie krijgen (en als het heeeeel druk is op dinsdag). Verder proberen wij altijd zo snel mogelijk te antwoorden. Eigenlijk gewoon dezelfde dag nog.

Als je bij je bestelling vragen of opmerkingen hebt kan je die plaatsen bij het invullen van je gegevens als je besteld hebt. Daar is een apart plekje voor opmerkingen. Ook kan je natuurlijk gewoon een berichtje sturen via het kopje "contact", of bellen. Bij sommige artikelen staat dat ze in verschillende kleuren geleverd worden. Dat wil soms zeggen dat wij niet alle kleuren op voorraad hebben omdat wij zelf ook niet kunnen kiezen welke we van de leverancier krijgen. Mocht je echter voorkeur hebben voor een bepaalde kleur kan je dat natuurlijk altijd zeggen en indien mogelijk zullen wij daar zeker rekening mee houden.

Wij wensen je heel veel plezier met het uitzoeken!

knutselspullenwinkel.nl is eigendom van joeppie goedspeelgoed. De algemene voorwaarden van joeppie zijn ook van toepassing op knutselspullenwinkel.nl
Algemene leveringsvoorwaarden van joePPie goedspeelgoed . KvK Zwolle 05072152

Artikel 1. Algemeen.
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, levering en overeenkomst tussen joePPie en consument.
2. Onder “consument” wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts)persoon en diens vertegenwoordiger(s) die een (koop)overeenkomst met joePPie wensen aan te gaan.
3. Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn alleen geldig indien dit nadrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.
4. Op al onze aanbiedingen en leveringen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 2. Aanbiedingen.
1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en geschieden in enigerlei schriftelijke vorm, tenzij joePPie om praktische redenen van een schriftelijk aanbod afziet. De aanbieding is naar datum of periode bepaalbaar en is alleen geldig binnen 30 dagen na die datum of periode. Actieprijzen gelden alleen gedurende de periode van de actie.
2. De in de catalogus en showroom vermelde prijzen zijn inclusief BTW, met uitzondering van eventuele door derden aangeleverde brochures waarbij dit dan vermeld staat.
3. Tussentijdse wettelijke verhogingen van de kostprijs (zoals BTW) worden met onmiddellijke ingang verrekend in de prijs, ook al staat de oude prijs nog in de catalogus vermeld.
3. De artikelprijzen zoals die in de jaarcatalogus vermeld worden zijn maatgevend en gaan daarmee altijd boven de vermeldingen op de website, losse brochures of andere prijsdragers.
4. Aanbiedingen waarvan de consument redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat dit een vergissing of verschrijving betreft, zijn niet bindend.
5. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.
6. Afleveringskosten zijn niet inbegrepen en worden apart op de factuur vermeld.
7. Alle leveringen zijn in principe ongemonteerd op de wijze zoals deze door de fabriek worden geleverd. Indien gewenst kan consument verzoeken tot montage hetgeen apart gefactureerd zal worden.

Artikel 3. Leveringen.
1. Leveringen geschiedt aan het adres van consument, tenzij consument opgeeft zelf de artikelen te komen halen.
1b. Ons aflevergebied is in principe Nederland en België. Er kan eventueel op aanvraag een keer een uitzondering gemaakt worden voor een ander land.
2. Vanaf het moment van levering is het gekochte voor risico van consument.
3. Consument is verplicht het geleverde te controleren op eventuele tekorten en/of beschadiging binnen 2 werkdagen na levering en eventuele gebreken terstond te melden. Na verstrijken van deze termijn wordt consument geacht het geleverde te hebben goedgekeurd.
4. Wij zijn gerechtigd om indien nodig te leveren in gedeelten, welke dan afzonderlijk gefactureerd worden.
5. Indien een artikel niet op tijd leverbaar blijkt te zijn, mag joePPie hiertoe een alternatief leveren mits het alternatief minstens even goed en niet duurder is.
6. Indien joePPie een termijn voor levering heeft aangegeven, dan is dat indicatief en nooit een fatale termijn.
7. Een vaste datum van levering kan alleen gelden wanneer dit uitdrukkelijk door joePPie is bevestigd en geldt in geval van overmacht ook nimmer als fatale termijn.

Artikel 4. Garantie.
1. joePPie verleent 6 maanden garantie op de geleverde producten, met inachtneming van de hierna genoemde beperkingen. Deze garantie beperkt zich tot zich voordoende fabrieksfouten en omvat dus geen storingen welke het gevolg zijn van beschadiging en/of normale slijtage.
2. De garantie vervalt indien consument op ondeskundige wijze gebruik heeft gemaakt van het geleverde en/of hieraan zelf wijzigingen heeft aangebracht.
3. De garantie vervalt ingeval consument de artikelen zelf onjuist of onzorgvuldig heeft gemonteerd.
4. De garantie is alleen geldig bij gebruik binnen Nederland.
5. Indien de geleverde artikelen niet voldoen aan de garanties, dan zal joePPie de artikelen vervangen, repareren dan wel crediteren, zulks naar oordeel van joePPie.

Artikel 5. Aansprakelijkheid.
1. Met betrekking tot de geleverde zaken zijn wij uitsluitend aansprakelijk met inachtneming van het navolgende:
a. aansprakelijkheid wordt door ons aanvaard in zoverre dit uit de garantie voortvloeit;
b. voor opzet en/of grove schuld aanvaarden wij aansprakelijkheid voorzover dit bij de consument schade tot gevolg heeft;
c. onze aansprakelijkheid wordt opgeheven in het geval van overmacht;
d. onze aansprakelijkheid is ten allen tijde beperkt tot een bedrag overeenkomende met 100% van het factuurbedrag betrekking hebbende op de schade;
e. vervolgschade is ten allen tijde uitgesloten.
f. consument zal joePPie in geval van schade volledig en tijdig in de gelegenheid stellen deze schade te beperken.

Artikel 6. Betaling en eigendomsvoorbehoud.
1. Bij levering vanuit showroom/magazijn dient betaling netto contant plaats te vinden tenzij anders overeengekomen.
2. Indien betaling niet contant plaats vindt dient deze te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, welke gelijk of later valt met de leveringsdatum
3. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
4. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de consument van rechtswege in verzuim; de consument is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, cumulatief, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
5. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van joePPie en de verplichtingen van consument onmiddellijk opeisbaar.
6. Alle geleverde goederen blijven eigendom van joePPie totdat de koopprijs voor deze goederen volledig is voldaan.
7. In geval dat de consument haar verplichtingen jegens joePPie niet nakomt, is joePPie gerechtigd de goederen waarop het eigendomsvoorbehoud rust bij de consument of derden weg te doen halen.
8. De consument verplicht zich om in het geval derden rechten willen doen gelden op goederen welke vallen onder het eigendomsvoorbehoud om:
a. joePPie hiervan terstond op de hoogte te stellen;
b. de derden te informeren omtrent ons eigendomsvoorbehoud;
c. medewerking te verlenen bij het beschermen van onze eigendomsrechten.
9. Indien joePPie dit nodig acht zullen voor het innen van de uitstaande facturen de nodige gerechtelijke stappen worden ondernomen. Alle hieruit voortvloeiende kosten, inclusief de binnen joePPie gemaakte extra kosten hiertoe, zijn voor rekening van consument.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2015 - 2024 knutselspullenwinkel | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel